Arbetets Vänner Huvudföreningen rf
Annegatan 26,
00100 Helsingfors


e-post: info@arbetetsvanner.fi


Verksamhetsledare
Niki Hamro
tfn. 0447664101

Kansliet öppet:
måndag-torsdag (20 h/v.)
fredagar stängt 

Huvudföreningens organisation


 

  Föreningsens månadsmöte
- föreningens högsta beslutande organ.
- 8-9 möten per år
  Styrelsen
12 medlemmar + sekreterare (verksamhetsledaren utom styrelsen)
- 9-14 möten per år
  Presidium    
       
  Arbets- och ekonomiutskottet
- ordförande
- vice ordförande
- valda styrelsemedelmmar
Personal
- verksamhetsledare
- vaktmästare
  Verksamhetsledare Redaktionsråd

- 1-4 möten per år
Värdinna och värd
       
  DÄR, De Äldres Råd
- skärskilda invalda personer
- 1-3 möten per år
Ordföranderåd
- kretsarnas ordförande
- 1-3 möten per år
Festbestyrelse
       
  Resekommitté Orienteringskommitté Inventeringsnämnd
       
 
 
 

 

Styrelse
Föreningens styrelse består av 12 medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år, varje år väljs fyra personer till styrelsen. Verksamhetsledaren deltar i styrelsens arbete. Styrelsen sammanträder månatligen under verksamhetsperioden. Se länken Styrelsen.

Arbets- och Ekonomiutskottet
Föreningens Arbets- och Ekonomiutskott (AEU) utses årligen av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, ekonomi kontroll person och styrelsemedlem/ar. Verksamhetsledaren fungerar som AEUs sekreterare.

Personal
Föreningens personal består av verksamhetsledaren, vaktmästaren och disponenten. Bliotekarien och medlemsregisteransvarig är arvoderade förtroendeuppdrag.

Utskott och funktionärer


Arbets- och ekonomiutskottet
Arbets- och ekonomiutskottet består av föreningens ordförande, vice ordförande och ekonom. Verksamhetsledaren fungerar som utskottets sekreterare. Arbets- och ekonomiutskottet har beslutanderätt i löpande brådskande ärenden. Utskottet bereder ärenden för styrelsen.

Ordföranderåd
Föreningen kallar kretsarnas ordförande, Arbets- ch ekonomiutskottet och verksamhetsledaren till ordföranderåd för att utbyta information och diskutera viktiga ärenden. Ordet leds av föreningens ordförande och verksamhetsledaren fungerar som sekreterare.

De Äldres Råd (DÄR)
De Äldres Råd är ett rådgivande organ, som består av föreningens ordförande, viceordförande, sekreterare och ekonom, samt vid föreningens årsmöre valda sex (6) föreningsmedlemmar med lång erfarenhet och bakgrund inom föreningen. Minst 15 års aktivt deltagande i föreningens verksamhet. DÄR sammankallas åtminstone två gånger per år. Föreningsmedlemmarnas mandatperiord är ett (1) år.

Redaktionsråd
Redaktionsrådet leds av föreningens chefsredaktör. I redaktionsrådet sitter även föreningens ordförande. Redaktionsrådet planerar innehållet i medlemstidningen Av-iten som utkommer 6 gånger per år.

Resekommitté
Resekommittén ordnar den årliga endags resan för medlemmar. Resan sker sista lördagen i september.

Orienteringskommitté
Orienteringskommittén ordnar den årligen återkommande promenadorienteringen för kretsarna den första söndagen i oktober.

Inventeringsnämnd
Inventeringsnämnden är en tremanna kommitté som granskar att föreningens inventarier är i skick. Kommittén utses av årsmötet.

Värdinna och värd
Värdinna och värd ansvarar för all traktering vid föreningens möten och fester. Till sin hjälp har de en festbestyrelse som hjälper till före, under och efter möten. Traktering vid månadsmöten sköts av kretsarna i tur och ordning.

Festbestyrelse
Festbestyrelsen består av två medlemmar från varje krets (Utses på kretsens årsmöte). Dess uppgift är att bistå värdinnan och värden vid föreningens möten och fester.