e-post: info@arbetetsvanner.fi


Verksamhetsledare
Niki Hamro
tfn. 0447664101

Kansliet öppet:
måndag-torsdag (20 h/v.)
fredagar stängt


 

 

Kulturföreningen - verksamhet mitt i stan!


Grundarna av huvudföreningen ville framför allt överbygga skiljemurarna mellan olika samhällsklasser bland den svenskspråkiga befolkningen i dåtidens Helsingfors. Under de första årtiondena arbetade man även aktivt för att förbättra arbetarklassens förhållanden. Detta gjordes bland annat genom att ordna sammankomster med program och folkbildande föredrag. Därtill öppnade man läsesalar och bibliotek samt engagerade sig i olika frågor beträffande arbetstider, löner, bostäder m.m. Till en början deltog föreningen i det politiska livet, men politiken avskrevs på 1930-talet och föreningen är i dag helt politiskt obunden.

Genom att samhället med tiden tagit över en stor del av de sociala frågor man engagerat sig i inom AV förändrades verksamheten. Föreningen är idag inriktad på att bevara och sprida samt i möjligaste mån förkovra den finlandssvenska kulturen samt att bjuda sina medlemmar möjlighet till en meningsfull fritid.

Huvudföreningens verksamhet försiggår i dag främst i föreningsgården på Annegatan 26 i Helsingfors. Föreningen ger sina medlemmar möjlighet att delta i evenemang avsedda för alla. Genom sina kretsar ges medlemmarna möjlighet att ägna sig åt olika särintressen.

Inom föreningen verkar år 2015 fjorton kretsar: Sångkören, Sykretsen, AV-teatern, Folkdanslaget, Sällskapskretsen, Bridgeklubben, Ungdomskretsen, Walentinakören, Seniordansklubben, Squaredanslaget, Bokklubben, Musikklubben, Sandelssällskapet och Konstklubben AV.

 

Svenskspråkig kulturförening

Till föreningens gemensamma program för medlemmarna hör månadsmöten med program och föredrag, en föreningsresa, en promenadorientering m.m. Föreningen värnar om de finlandssvenska traditionerna bland annat genom att inbjuda även allmänheten till en fest på Svenska Dagen. Traditionell är även den årliga barnfesten på trettondagen som arrangerats i föreningens regi sedan 1893.

Bland de många förmåner, som kommer medlemmarna till godo hör medlemsbladet "AV-iten", som kostnadsfritt tillställs medlemmarna. Ett välförsett bibliotek står likaså kostnadsfritt till medlemmarnas förfogande. Föreningens medlemmar kan också anhålla om hyresbostad i AV:s pensionärshem på Brändö.

 

Föreningens medlemskap

Huvudföreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, Svenska Folkskolans Vänner, Nylands Svenska Ungdomsförbund, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, Finlandssvenska Vitterhetskommissionen, Svenska Bostadsstiftelsen, Helsingfors Fastighetsförening samt Förbundet Minnesvårdarna.

Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med SFV Bildning samt med andra finlandssvenska centralförbund.