Arbetets Vänner i Tölö r.f.

AV i Tölö avslutades 10.1.2019.

Kort historik om Arbetets Vänner i Tölö r.f.

AV i Tölö grundades 1895 av personalen vid Spårvägsbolaget och Sockerbruket. Platsen var Humlebergs villa nr. 2 i Tölö, den s.k. Spennertska villan (i trakten av Mannerheimvägens och Linnankoskigatans korsning). En interimsstyrelse hade förberett detta konstituerande möte, som gick av stapeln den 27 oktober 1895.

Några plock ur mötesprotokollet:

Till föreningens första ordförande valdes Fil. Mag. Mårten Holmberg, till vice ordförande herr Åkerberg, till sekreterare herr Grankvist, till kassör herr Kock och till ekonom herr Eklund. Föreningens stadgar godkändes. Därtill valdes en sex personers ordningsnämnd för att ”... handhafva och upprätthålla god ordning i föreningens lokal”.

Verksamheten under åren 1895 – 1914

Tidsperioden var föreningens mest turbulenta periord under hela dess verksamhet. Efter en rivstart med över 100 medlemmar och ett digert programutbut, såsom samkväm, diskussionskvällar, körsång, gymnastik, sykretsverksamhet, föredragskvällar mm, så avstannade verksamheten år 1900, för att återupptas igen år 1901 och återigen läggas ned 1902. Ännu ett start försök år 1904 följdes av nedläggning 1905.

År 1906 återupptogs verksamheten, men p.g.a. den pånyttfödda förryskningsivern och cencuren finns inga mötesprotokoll tillgängliga fram till 1910. År 1911 aktiverades föreningen på nytt för att återigen avstanna fram till år 1914. Under denna period hann föreningen verka i 5 olika lokaler i Tölö.

Åren 1915 – 1939

Berg- och dalbanan i föreningens verksamhet planade ut och stabiliserades för en tid. Gamla aktiviteter återupptogs och nya kom till , bl. a. en folkdans- och en idrottskrets. En Jazzorkester och en dramakrets grundades. En manskvartett bildades.

År 1926 fick föreningen en egen fana, ritad av Walter Hällfors och sömmad av Finska Handarbetets Vänner. Föreningens dåliga ekonomi och avsaknandet av en egen fastighet ledde år 1932 till ett förslag om att upplösa föreningen, vilket dock förkastades med stor majoritet. Också under denna period fortsatte föreningens ambulerande med sammanlagt 5 flyttningar.

Åren 1940 – 1970

Världskriget och de efterföljande svåra åren förorsakade återigen en stagnation i verksamheten. Den återupptogs igen år 1948, denna gång igen i en ny samlingslokal. Adressen var Annegatan 26, vilket den är ännu i denna dag. Fr.o.m. 1948 har föreningens verksamhet präglats av stabilitet, mycket tack vare det fasta hemvistet i huset vid Annegatan. Nya verksamhetsformer kom till, såsom filmkvällar, sommarfester, konserter för allmänheten, resor inom och utom landet, bingokvällar m.m.

Åren 1971 – 1995

Under denna period fick två gamla verksamhetsformer ny vind i seglen: En folkdanskrets och en teaterkrets bildades. Dessa två kretsar stod för lejonparten av föreningens aktiviteter ända fram till 95-årsjubileet år 1990. Danslaget deltog i folkdansstämmor i hela Norden och teaterkretsen turnerade i svenskbygderna med egna revyer och med färdigskrivna pjäser. En "Astronomikrets" grundades och verkade ett drygt år, men har sedermera upphört med sin verksamhet, liksom även dans- och teaterkretsarna.

År 1995 begick föreningen sitt 100-års jubileum. Jubileet firades med sedvanligt program och festtal av vice häradshövding Astrid Thors samt med middag, programinslag och dans på Skatuddens Casino. Till jubileet utgav föreningen en 100 års historik: "Till flydda tider ..." ARBETETS VÄNNER I TÖLÖ, 1895 – 1995, skriven av föreningens hedersmedlem lektor Magnus Häggström.