Grunden till Arbetets Vänner

Idén till att starta den första AV-föreningen (Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. också kallad moderföreningen) var att man ville understöda finlandssvenska strävanden samt framför allt överbygga skiljemurarna mellan olika samhällsklasser bland den svenskspråkiga befolkningen i dåtidens Helsingfors. Under de första årtiondena arbetade man också aktivt fo?r att förbättra arbetarklassens förhållanden. Detta gjordes bland annat genom att ordna sammankomster med program och folkbildande föredrag. Därtill o?ppnade man läsesalar och bibliotek samt engagerade sig i olika frågor beträffande arbetstider, löner, bostäder med mera.

Till en början deltog föreningen i det politiska livet, men politiken avskrevs pa? 1930-talet och föreningarna är i dag helt politiskt obundna. Genom att samhället med tiden tagit over en stor del av de sociala frågor man engagerat sig i inom AV förändrades verksamheten. Idag är inriktningen pa? att bevara och sprida samt förkovra den finlandssvenska kulturen och att bjuda sina medlemmar möjlighet till en meningsfull fritid.

Föreningarna ger sina medlemmar möjlighet att delta i evenemang avsedda fo?r alla. Genom sina kretsar ges medlemmarna möjlighet att ägna sig åt olika särintressen.